shutterstock 73217326

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta rozpoczęło projekt którego celem jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz ochrona życia i zdrowia osób bezdomnych poprzez cotygodniowe weekendowe patrole streetworkerów. Raz w miesiącu przewidywany jest udział w patrolu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Podejmowane działania przyczynią się zwiększenie wśród osób bezdomnych wiedzy w zakresie przysługujących praw i możliwości korzystania z nich, wzbudzenie zaufania i motywacji do korzystania z pomocy, rozbudzenie i uświadomienie własnych potrzeb, udzielenie wsparcia w zakresie schronienia, wyżywienia i odzieży, przełamania bariery anonimowości, wzmocnienia postaw prospołecznych

Planowane działania przyczynią się również do zmniejszenia ryzyka śmierci z wychłodzenia osób bezdomnych.
Jak zwykle zwracamy się do osób życzliwych i nieobojętnych o pomoc. Prosimy o wsparcie w postaci kocy, odzieży i żywności, którą przeznaczymy osobom bezdomnym .Osoba do kontaktu: Mateusz Kołtoński, kom. 795856043, mail: biesz1@o2.pl

KONTAKT

Biuro Pl. Kościuszki 5 pok. 112, 41-200 Sosnowiec, spotkania cyklicznie pierwsza środa miesiąca o godz. 16.00 tel. 795856043,

PKO Bank Polski SA 19 1020 2498 0000 8902 0536 2480