Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2023 r.

 • Uprawnieni:

Statutowo działające w obszarze kultury organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie1 (art.3 ust.2) i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach2 (zwaną dalej UoDPPioW), zwane dalej Oferentami

 • Termin i sposób składania ofert:
 1. Wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, dostępnego na stronie internetowej pod adresem Witkac.pl w terminie
  do 17 marca 2023 roku do godz. 23:59.
  oraz
  2. Wersję papierową oferty tj. stanowiącą wygenerowany wydruk oferty złożonej uprzednio
  w elektronicznym generatorze wniosków Witkac.pl. wraz z załącznikami, podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć w terminie do 20 marca 2023 roku:

a) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46
b) za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Kultury, ul. Ligonia 46, 40-037
Katowice;
lub
c) dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany dopuszcza się składanie oferty wraz z załącznikami (podpisanymi elektronicznie przez osoby upoważnione) w formacie .pdf (zamiast ich papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 19 maja 2023 roku.

 • Rodzaje zadań

W ramach konkursu zostaną dofinansowane zadania które m. in.:
1) przyczyniają się do wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze (biernego w roli odbiorców treści kulturowych i czynnego w roli twórców treści kulturowych), w tym zwiększają i ułatwiają dostęp do kultury,
2) podnoszą kompetencje potrzebne do uczestnictwa w kulturze, efektywnego zarządzania kulturą i twórczości artystycznej,
3) wzbogacają ofertę kulturalną Województwa Śląskiego poprzez realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych,
4) mają na celu ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego (materialnego
i niematerialnego),
5) wspierają ochronę i rozwój kultury ludowej oraz amatorskiego ruchu artystycznego,
6) prezentują różnorodność kulturową regionu,
7) promują Województwo Śląskie jako region kultury,
8) zakładają działania kulturalne skierowane do grup defaworyzowanych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
9) wspierają środowiska twórcze,
10) mobilizują do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze,
11) wykorzystują atrakcyjne sposoby upowszechniania treści kulturowych,
12) są realizowane przy współpracy z różnymi partnerami,
13) wyróżniają się wysoką jakością i spójnością,
14) wpisują się w priorytetowe zadania publiczne wynikające z Programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, w szczególności w:
− Dziedzictwo – kultywowanie tradycji, dziedzictwa narodowego i regionalnego opartego
o synergię potencjału wielu kultur oraz humanitaryzm, opisane szczegółowo na stronie
https://ngo.slaskie.pl/content/program-wspolpracy.

 • Rezultaty realizacji zadań

Oferent, w złożonej ofercie musi wskazać dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III pkt. 6 oferty stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 • Kwoty dotacji
 1. Na realizację zadań publicznych w ramach przedmiotowego konkursu przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem 800 000 zł.

2. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji na realizację jednego zadania wynosi 25 000 zł.
3. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 70% całkowitej wartości zadania      (kosztów kwalifikowanych).
     4. Co najmniej 30% całkowitej wartości zadania stanowi wkład Oferenta, na który może składać się:
− wkład własny finansowy,
− wkład własny niefinansowy (osobowy i/lub rzeczowy),
− świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego.
5. Oferent zobowiązany jest poza wnioskowaną dotacją zagwarantować inne środki finansowe w wysokości co najmniej 10 % całkowitej wartości zadania. Inne środki finansowe obejmują:
− środki finansowe własne,
− środki finansowe z innych źródeł publicznych (np. dotacje z budżetu państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego),
− pozostałe (np. darowizny),
− świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego (pod warunkiem, że Oferent prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową).
6. Do wartości zadania można wliczyć wkład niefinansowy tj. wkład osobowy i/lub wkład
rzeczowy (wycenione po cenach rynkowych wraz z podaniem sposobu wyceny).
Wkład osobowy – praca społeczna członków Oferenta i świadczenia wolontariuszy
zaangażowanych w realizację zadania.
Wkład rzeczowy – m.in. sprzęty, sale, pomieszczenia, materiały, którymi dysponuje Oferent i które zamierza wykorzystać podczas realizacji zadania. Mogą być one jego własnością, zostać mu użyczone lub podarowane (np. nagrody w konkursie ufundowane przez sponsora). To także usługi świadczone nieodpłatnie na rzecz Oferenta przez inny podmiot (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna), które będą wykorzystane podczas realizacji zadania publicznego.

 • Warunki finansowe:

Wnioskowana w ofercie kwota dotacji nie przekracza 25 000 zł.
Wnioskowana w ofercie kwota dotacji nie przekracza 70% ogólnej wartości zadania.
Oferent wykazał co najmniej 10% wkładu finansowego.

Więcej informacji TUTAJ