Ojczysty dodaj do ulubionych

Język polski zna ponad 40 milionów osób. Wiele z nich jednak nie wykorzystuje w pełni jego bogactwa i możliwości albo nie zdaje sobie z nich sprawy. Program Narodowego Centrum Kultury Ojczysty – dodaj do ulubionych ma promować poprawną i sprawną polszczyznę, rozwijać zainteresowanie językiem ojczystym poprzez ukazywanie jego różnorodności, wywołać refleksję nad rolą języka w naszym życiu oraz związkiem polszczyzny z kulturą materialną i duchową Polaków. Polszczyzna bowiem, choć tak różnorodna, gromadzi wspólne doświadczenia i systemy wartości Polaków – jest symbolicznym przewodnikiem po naszej kulturze i historii. Program jest częścią kampanii społeczno-edukacyjnej Ojczysty – dodaj do ulubionych realizowanej przez Narodowe Centrum Kultury.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2021.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 1 marca do 29 października 2021 roku.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 mln zł.

Terminy naborów

W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie jednego naborów wniosków.
Nabór wniosków trwa do 11 stycznia 2021.

Uprawnieni wnioskodawcy

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:

    1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)Uwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie;
    2. organizacje pozarządowe;
    3. koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń WiejskichUwaga, link zostanie otwarty w nowym oknie, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
    4. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
    5. podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/o-programie