Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu informuje o naborze 2 członków komisji konkursowej do opiniowania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury w 2013 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Sosnowcu pod numerem 32 296 06 47 do dnia 28 stycznia 2013r. do godziny 12:00.
W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zgłoszeń.
 

Posiedzenie Komisji odbędzie się 4 lutego 2013 r. tj. w poniedziałek  o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, al. Zwycięstwa 20 w sali 221. Osoba powołana do Komisji Konkursowej musi być członkiem organizacji pozarządowej, a ponadto składa oświadczenie, że:
–         nie jest związana stosunkiem prawnym, z tytułu, którego uzyskał przychód (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) z podmiotami składającymi ofertę;
–         nie jest członkiem organów wykonawczych, nadzorczych lub innych organów podmiotów składających ofertę;
–         nie jest członkiem podmiotów składających ofertę;
–         nie jest Wolontariuszem wykonujących świadczenia na rzecz podmiotów składających ofertę;
–         nie jest związana w innym stosunku prawnym lub faktycznym
z podmiotami składającymi ofertę, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.