razem

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza konkurs “Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”.

Program w 2022 r. jest realizowany od dnia ogłoszenia Konkursu, a realizacja zadania rozpoczyna się od zawarcia Umowy.

Program kierowany jest do:

  • organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.),
  •  instytucji rynku pracy, tj. podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy,
  •  jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach celu głównego wyznaczono następujące obszary priorytetowe:

  1. Priorytet I: Aktywizacja zawodowa

Zadanie: Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagających wsparcia.

  1. Priorytet II: Integracja i aktywność społeczna

Zadanie: Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców.

W trakcie trwania bieżącej edycji Programu – jeden podmiot może złożyć tylko jedną Ofertę w ramach jednego obszaru priorytetowego, a nie więcej niż dwie Oferty w ramach jednego Konkursu ofert. Pojedyncza Oferta może natomiast obejmować dwa obszary priorytetowe, przy czym wskazane jest określenie priorytetu wiodącego.

Priorytet I i II:

minimalna kwota na projekt – 300 000 zł

maksymalna kwota na projekt – 1,5 mln zł

Kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 100% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację oferty.

Projekt realizowany będzie od daty zawarcia Umowy i nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r., w związku z powyższym musi to być uwzględnione w harmonogramie i kosztorysie przedstawionymi w Ofercie.

Wydatki będą kwalifikowane, jeżeli zostaną poniesione w okresie realizacji zadania, tj. od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Dalsze informacje, Program i regulamin naboru dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-razem-mozemy-wiecej–pierwsza-edycja-programu-aktywizacyjnego-dla-cudzoziemcow-na-lata-20222024