Dziewczyna z zespołem Downa ubrana w luźne ubrania przytulająca się, szczęśliwa i pozytywna, uśmiechnięta

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Budżet przyszłorocznej edycji programu „Od zależności ku samodzielności” wynosi 3 mln zł.

W ramach programu wyznaczone zostały cztery moduły:

 • Moduł I – Wsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Moduł ma na celu umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnorodnych usług wynikających z ich potrzeb np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.
 • Moduł II – Samopomoc.
  W ramach tego modułu szczególnie promowane będą innowacyjne projekty wspierające samopomoc, a jednocześnie realizujące funkcję pomocniczości państwa. Powinny one opierać się na osiągnięciach nauki i dobrych praktykach, zwłaszcza w działaniach zmierzających do rozwoju samopomocy osób chorujących psychicznie i osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz rodzin tych osób.
 • Moduł III – Umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.
  Moduł ma na celu rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Moduł IV – Integracja i innowacyjność.
  Moduł ma na celu inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

Oferty konkursowe należy przesłać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 22 stycznia 2021 r.

Logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej