shutterstock 362172308

Zapraszamy 5 listopada 2016 r.(sobota) o godz.10.30 do sali sesyjnej Urzędu Miasta w Sosnowcu (al.Zwycięstwa 20) na bezpłatne szkolenie “Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym w 2017 r. z uwzględnieniem nowych druków ofert, umów i sprawozdań”. Szkolenie prowadzi Pan Artur Gluziński.Zgłoszenia na scop@um.sosnowiec.pl, tel. 32 292 10 14.

PROGRAM:
1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
2. Przepisy przejściowe – termin wejścia w życie nowych druków, zasady rozliczeń zadań zleconych w oparciu o Rozporządzenie z 2010 roku.
3. Omówienie druku oferty – zmiany w odniesieniu do dotychczasowego druku oferty:
a. wymagania w stosunku do ogłoszenia – określenie rezultatów zadania;
b. nowy wymiar kosztorysu, zasady angażowania wkładu rzeczowego;
c. wymogi dotyczące załączników;
d. nowa oferta stosowana przy reegrantingu.
4. Umowa realizacji zadania publicznego:
a. umowa stosowana w procedurze konkursowej;
b. umowa stosowana w mechanizmie małych grantów;
c. umowa przy zlecaniu zadania w trybie reegrantingu;
d. zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami/ kategoriami kosztorysu;
e. przekazywanie środków jednorazowym przelewem i transzami;
f. prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nieprowadzenie księgowości;
g. procedura zwrotu dotacji;
h. załączniki do umowy.
5. Sprawozdanie z realizacji zadania:
a. elementy sprawozdania;
b. rozliczenie części merytorycznej i finansowej;
c. załączniki do sprawozdania.
6. Omówienie oferty i sprawozdania stosowanych do trybu art. 19 a – małych grantów – Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.