Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010r.
w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz na podstawie art. 56 § 2,3 oraz § 4 Ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks karny wykonawczy,
Prezydent Miasta Sosnowca ma obowiązek wytypowania jednostek do współpracy z Sądem Rejonowym w Sosnowcu w zakresie odpracowania
przez osoby skazane (dorośli) kar ograniczenia wolności- nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian za grzywnę
na 2024 rok.

Praca społeczna może być wykonywana przez skazanych w:

 • podmiotach, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem założycielskim;
 • państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województw;
 • organizacjach lub instytucjach niosących pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej;
 • placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, ośrodków socjoterapii;
 • podmiotach leczniczych;
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • fundacjach, stowarzyszeniach;
 • innych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, niosącym pomoc charytatywną.

W terminie do dnia 31.10.2023r. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego o współpracy z Sądem Rejonowym
w ramach NIEODPŁATNYCH prac
na cele społeczne na 2024 r.
oraz złożenia go:

 • za pośrednictwem poczty (na adres: Wydziału Polityki Społecznej, UM Sosnowiec
  3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec),
 • osobiście (pokój 402 – Wydziału Polityki Społecznej, UM Sosnowiec
  3 Maja 33, 41-200 Sosnowiec),

Zwracamy się z prośbą o podanie przez Państwa (w miarę posiadanych możliwości jednostki) deklarowanej liczby miejsc do pracy dla osób skazanych. Prosimy
o uwzględnienie osób niepełnosprawnych ruchowo w stopniu lekkim.

Chęć współpracy możecie Państwo także zgłaszać przez cały rok w związku
z organizowanymi w ciągu roku dodatkowymi pracami.
Po wyznaczonym terminie wciągu 14 dni od otrzymania formularza zostaną Państwo dołączeniu do wykazu.

Osoby skazane to osoby, które popełniły czyn karalny, wobec których nie zachodzi konieczność odizolowania od społeczeństwa, a wobec których Sąd orzekł obowiązek wykonania nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

Podkreślić należy, że praca społecznie użyteczna wykonywana przez osoby skazane jest pracą nieodpłatną, jednakże w rozumieniu Ustawy z dnia 27.06.1974r. Kodeks Pracy, podmiot nie zawiera ze skazanym umowy o pracę.

Dzienny czas pracy skazanego nie może przekraczać 8 godzin, ale na wniosek pracownika może go wydłużyć do 12 godzin. Wymiar pracy może wynosić od 20 do 40 godzin miesięcznie- liczbę godzin określa Sąd.

Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadów skazanych
oraz związanych z kosztami badań lekarskich ponosi Skarb Państwa. (art. 56a § 1 k.k.w.).

Podmiot po zgłoszeniu się do współpracy jest zobowiązany przyjąć skazanego skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczyć
go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny.

Podmiot przyjmujący osoby skazane ponosi jedynie koszty nadzoru nad wykonywaniem pracy na cele społeczne oraz koszty wyposażenia skazanego w narzędzia i urządzenia
oraz niezbędne środki ochrony – adekwatne do charakteru powierzonej pracy.

Rodzaj pracy, miejsce jej wykonania oraz termin rozpoczęcia prac ustalane
są przez Zawodowego Kuratora Sądowego w celu odpowiedniego dopasowania do każdego skazanego rodzaju pracy, miejsca oraz jego możliwości, umiejętności i posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Podejmując się realizacji zadania będą Państwo współpracować z:

 • Wydziałem Polityki Społecznej (tel. 32 296 23 10) – w sprawach zapotrzebowania
  na osoby skazane do odpracowania kary
 • Zespołem Kuratorskim Służby Sądowej- w sprawach skierowania osoby skazanej
  do odpracowania kary:

  • I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych-(32 296 62 23)
  • III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Wykonujący Orzeczenia w Sprawach Karnych- (32 296 19 17)

2024 R. FORMULARZ

rozporządzenie