Informujemy, że do 19 grudnia br. można składać wnioski w ramach Funduszu Patriotycznego.

Podmiotami uprawnionymi są:

a) samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

b) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

c) organizacje pozarządowe w tym szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną;

Fundusz składa się z dwóch priorytetów pod wspólną nazwą „Niepodległość po polsku”:

  1. Priorytet I, w ramach którego finansowane są zadania projektowe, będące działaniami zgodnymi z celami Funduszu, mającymi na celu ułatwienie dostępu do kultury z prognozowaną wysokością środków wynoszącą 4 000 0000 zł (słownie: cztery miliony złotych), tj. na zadania:
  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • organizacja imprez i wydarzeń upamiętniających tradycję i dziedzictwo;
  • organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, paneli dyskusyjnych, staży, i konkursów naukowych, przeprowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym;
  • produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych oraz scenariuszy na wszystkich etapach realizacyjnych;
  • wydawanie czasopism, książek i innych wydawnictw

2. Priorytet II, w ramach którego finansowane lub dofinansowane są działania mające na celu wzmocnienie instytucjonalne Beneficjenta w tym zadania infrastrukturalne z prognozowaną wysokością środków wynoszącą 8 000 000 zł (słownie: osiem milionów złotych), tj. na zadania:

  • zakup wyposażenia Wnioskodawcy realizującego działania zgodnie z par. 3 regulaminu;
  • zakup nieruchomości jw.;
  • wspieranie rozwoju instytucjonalnego Beneficjenta w tym: budowanie stabilnych podstaw jego dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją.

Prognozowana wysokość środków na realizację Programu wynosi: 12 000 000 zł (12 milionów złotych) – z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w Priorytecie I i II. W przypadku pozostawania wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych, dyrektor może ogłosić dodatkowy nabór do programu.

W ramach Funduszu finansowane lub dofinansowane są zadania, których:

a) w ramach Priorytetu I minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł a maksymalna 500 000 zł brutto.

b) w ramach Priorytetu II:

– minimalna kwota dofinansowania to 15 000 zł a maksymalna 500 000 zł brutto,

– w przypadku wniesienia wkładu własnego wynoszącego 10% kosztów zadania maksymalna wysokość dofinansowania to 2 000 000 zł brutto,

– w przypadku wkładu własnego wynoszącego 15% kosztów zadania maksymalna wysokość dofinansowania to 3 000 000 zł.

 

Dalsze informacje dostępne są pod linkiem:

https://www.fundusz-patriotyczny.pl/posts/oglaszamy-nabor-wnioskow-w-ramach-funduszu-patriotycznego-edycja-niepodleglosc-po-polsku