cppc

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłosiła w trybie konkursowym nabór wniosków

o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Konkurs będzie prowadzony w rundach:

Pierwsza runda – od 30 września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Druga runda – od 1 stycznia 2019 r. do 28 lutego 2019 r.

Trzecia runda – od 1 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielone jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK, 

nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych, 

stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

Projekty mogą składać:

organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku
partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Szczegóły naboru znajdują się w linku poniżej:

https://cppc.gov.p