74 03 01

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Fundusz Lokalny “Ramża” ogłosili nabór wniosków do konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2017: dotacje na rozwój młodych podmiotów.

Konkurs skierowany jest do młodych podmiotów, czyli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zarejestrowanych na terenie woj. śląskiego nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Przychody tych podmiotów za ostatni zamknięty rok obrotowy nie mogą przekraczać kwoty 25 tys. zł.
Organizacje mogą się ubiegać o dotacje w wysokości do 5 tys. zł. Środki te w całości mogą zostać przeznaczone na koszty związane z rozwojem podmiotu (np. zakup sprzętu, remont lokalu, szkolenia). Nabór wniosków trwa do 14.06.2017r.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o konkursie do młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa śląskiego. Uprzejmie proszę o umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Państwa Urzędu lub jeśli to możliwe również przekazanie informacji mailowo organizacjom z terenu powiatu m. Sosnowiec. Pełna treść ogłoszenia o konkursie znajduje się na końcu maila.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie: http://www.slaskielokalnie.pl/wiadomosci/zobacz/FIO-Slaskie-Lokalnie-2017-Dotacje-na-rozwoj-mlodych-podmiotow/
Konkurs jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.