Rozpoczął się nabór przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” realizowane w 2015 roku.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), zgodnie z art.15 ust. 2d cytowanej ustawy, do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” realizowane w 2015 roku.

Zgodnie z § 2 ust. 3 „Zasady powoływania, składu i trybu pracy komisji konkursowych otwartych konkursów ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego” stanowiących załącznik nr 1 do „Programu współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015” przyjętyUchwałą nr IV/57/2/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 roku, w skład komisji powołuje się dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Zgłoszenia przedstawicieli ww. organizacji do prac w komisji konkursowej należy przesłać w formie pisemnej na adres: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) w terminie do 10 kwietnia 2015 roku.

„Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, a także treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego pn. „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, www.slaskie.pl

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: (32) 77 40 078.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy