Fundacja Orlen ogłosiła nabór w szóstej edycji programu „Moje Miejsce na Ziemi”, w której pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to 3 mln zł. Celem konkursu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Konkurs prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać najbliższe otoczenie – swoje miejsce na Ziemi. W ramach Konkursu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, które wynikają z przeprowadzonej analizy potrzeb mieszkańców.

 

Wnioski należy składać w terminie od 15 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r., do godziny 23.59. Wnioski zostaną rozpatrzone do 7.09.2023 r.

 

 • Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 20.09.2023 roku, a 30.06.2024 roku.
 • Projekt złożony w konkursie grantowym „Moje miejsce na Ziemi” powinien być realizowany na rzecz najbliższego otoczenia: miejscowości, dzielnicy, osiedla, podwórka czy grupy sąsiadów tym samym angażując ich w zaplanowane działania.
 • Beneficjentem może być: JST i ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe i oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (z wyłączeniem spółek prawa handlowego);
 • W ramach konkursu jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek;
 • Wkład własny nie jest wymagany;
 • Wnioskowane kwoty to 10 000 zł, 15 000 zł, 20 000, 25 000 zł.
 • Granty mogą zostać przeznaczone wyłącznie na Projekty w obszarze:
 1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
 2. działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia;
 3. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu;
 4. podwyższenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
 5. zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki;
 6. poprawy stanu środowiska naturalnego oraz ochrona zwierząt;
 7. podnoszenie świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju

Szczegóły: https://fundacja.orlen.pl/pl/nasze-programy/programy-grantowe/moje-miejsce-na-ziemi