Bez tytułu

Fundacja Pomocy Chorym na Mukowiscydozę „Podaruj Oddech” z siedzibą w Sosnowcuprzy ul. Kilińskiego 58/28, złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Pożegnanie Lata z Fundacją Podaruj Oddech”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19a ustawy (tryb pozakonkursowy) ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu (adres internetowy www.bip.um.sosnowiec.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu – www.sosnowiec.pl, na stronie internetowej Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowych www.wsparcie.sosnowiec.pl oraz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Oferta została złożona na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, ze zm. – t. jedn.). Zgodnie z art. 19a ust. 4 w/w ustawy, każdy w terminie 7 dni od dnia podania oferty do publicznej wiadomości, tj. od 26 lipca 2018 r. do 02 sierpnia 2018 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty. 
Uwagi należy składać na Formularzu uwag w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego w Sosnowcu  ul. 3 Maja 33 pok. 432 lub drogą mailową: sekretariat.wwo@um.sosnowiec.pl.

Formularz Uwag

Oferta cz. I
Oferta cz. II
Oferta cz. III
Oferta cz. IV

Ogłoszenie