Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pn. “Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży”.

Szczegóły w zakładce: KONSULTACJE SPOŁECZNE