Konkurs nr POWR.02.06.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych (Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie).

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu
Nie został określony.

Miejsce składania wniosków
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA 
  • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie IOK:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcą (Liderem) w projekcie może być wyłącznie organizacja pozarządowa.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedmiotem konkursu jest wyłonienie projektu mającego na celu zidentyfikowanie istniejących barier prawnych, administracyjnych, organizacyjnych we wdrażaniu postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym opracowanie raportu zawierającego zidentyfikowane bariery prawne, administracyjne, organizacyjne oraz kierunki działań, a także sformułowanie rekomendacji zmian w zakresie dostosowania polityk publicznych do postanowień w/w Konwencji.

Kryteria wyboru projektów
Kryteria formalne, merytoryczne i strategiczne zgodne z pkt 15, 16 i 17.2 Regulaminu konkursu.

Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
100% wartości projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
15 000 000,00 PLN