wup katowice

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 30 kwietnia 2020 (od godziny 12:00) do 30 czerwca 2020 (do godziny 12:00).

W ramach konkursu podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu są beneficjenci spełniający następujące wymagania (zgodnie z kryterium dostępu):

– działają jako organizacja pozarządowa (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) lub jako agencja zatrudnienia
– w chwili złożenia wniosku o dofinansowanie od co najmniej 3 lat (w okresie ostatnich 6 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) prowadziły działalność w zakresie aktywizacji zawodowej na terenie województwa śląskiego.
– posiadają siedzibę na terenie województwa, w którym będzie realizowany projekt.

Na co można otrzymać dofinansowanie:

Projekty z zakresu kompleksowej aktywizacji zawodowej.

1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne);
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji;
3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców;
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za pośrednictwem sieci EURES);
5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób z niepełnosprawnościami;

 

Więcej informacji i regulamin konkursu:

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-wsparcie-osob-mlodych-na-regionalnym-rynku-pracy-projekty-konkursowe-121-wsparcie-udzielane-z-europejskiego-funduszu-spolecznego-13/