Konkurs wniosków na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Organ ogłaszający: Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

Nabór od 19.04.2022 do 11.05.2022 23:59

Dofinansowanie:   do 95% dofinansowania; Łączny budżet 1,273 mln PLN

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższego zadania w roku 2022 wynosi 772.500 zł (siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), w roku 2023 wynosi 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) i w roku 2024 wynosi 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Wnioskodawca: podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla Wnioskodawców określone przy opisie zadania konkursowego. Wnioskodawcy mogą ubiegać się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania, jednak w takiej sytuacji wszyscy Wnioskodawcy muszą spełniać wymagania określone powyżej oraz łącznie wymagania określone przy tym zadaniu konkursowym. Wnioskodawcy ubiegający się wspólnie o dofinansowanie realizacji zadania składają jeden wniosek

Zadanie NPZ Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom

Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom

  1. Wsparcie realizacji systemowych działań profilaktycznych w społeczności lokalnej
  2. Wydanie publikacji dla lekarzy na temat naukowo dowiedzionego zastosowania marihuany w celach leczniczych

Monitorowanie i badania problematyki związanej z sytuacją epidemiologiczną w zakresie używania wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów

  1. Badanie dobrostanu osób, w tym w szczególności matek i dzieci przebywających na terenie Polski na skutek działań wojennych na Ukrainie

Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości specjalistycznej pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie

  1. Badanie postaw przedstawicieli ochrony zdrowia wobec zjawiska przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym, ich kompetencji w zakresie kontaktu z pacjentem doznającym przemocy w rodzinie i podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia przemocy domowej

Zadanie NPZ Uzależnienie od alkoholu

Wdrożenie i upowszechnianie standardów i procedur profilaktyki, diagnozy oraz terapii FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych) zgodnie z aktualnym stanem wiedzy naukowej

  1. Organizacja konferencji w zakresie upowszechniania metod diagnozy, terapii, edukacji i wsparcia dzieci z FASD.

Zadanie NPZ Uzależnienia od zachowań (uzależnienia behawioralne)

Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie

  1. Narady szkoleniowe dla gmin o niskich dochodach dotyczące realizacji wspólnych gminnych programów oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Centrum zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu przed upływem terminu składania wniosków oraz możliwość przedłużenia terminu ich złożenia i terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Centrum zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu, w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej, której Centrum nie mogło przewidzieć w chwili ogłoszenia konkursu, a której wystąpienie czyni niemożliwym lub rażąco utrudnia kontynuowanie procedury konkursowej lub stanowi zagrożenie dla interesu publicznego.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 11.05.2022 r. do siedziby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa, za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej lub osobiście w godzinach pracy Centrum, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, przy czym Centrum pracuje w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Bliższe informacje oraz wykaz dokumentów:

https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=12824553