eu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18 na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego. Konkurs będzie prowadzony w rundach w dniach:

I runda – od 30 maja 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. do godz. 14.00

II runda – od 3 września 2018 r. do 28 września 2018 r. do godz. 14.00

III runda – od 3 grudnia 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. do godz. 14.00

Typy projektów możliwych do realizacji to:

przekazanie gminom (uczestnikom projektu) grantów na przeprowadzenie procesu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego w gminach;
wsparcie gmin w przeprowadzeniu ww. procesu konsultacji społecznych.

W ramach konkursu podmiotami które mogą aplikować o wsparcie są wyłącznie organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1817).

Konkurs zakłada preferencje (dodatkowe punkty) za skierowanie wsparcia do gmin, które znajdują się w wykazie miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, na której znajdują się poza Sosnowcem , także inne miasta województwa śląskiego. Lista miast stanowi załącznik nr 13 do dokumentacji konkursowej.

Więcej informacji TUTAJ 

Dofinansowanie dla projektów wynosi 100%.

Kryteria w konkursie zakładają, iż projekt powinien obejmować wsparciem co najmniej 20 gmin, niemniej może któraś z współpracujących z Państwem organizacji byłaby zainteresowana aplikowaniem w konkursie.