Żarówki

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w zakresie integracji społecznej oraz wyrównywania szans rodzin i osób przebywających na terenie województwa śląskiego w związku z trwającymi działaniami wojennymi w Ukrainie w 2022 r.

Oferty należy składać w terminie do 11 lipca 2022 r.  O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego tj. do dnia 11 lipca 2022r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  do 1 sierpnia 2022 r.

Termin realizacji zadania ustala się od 01.08.2022 roku do 16.12.2022 roku.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są statutowo działające w obszarze pomocy społecznej:

1.organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku    publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057),

2.osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3.stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4.spółdzielnie socjalne,

5.spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Zadania przewidziane do finansowania:

Organizacja warsztatów z zakresu aktywizacji społecznej dla dzieci i dorosłych w tym warsztatów kulturalnych, edukacyjnych, rzemieślniczych, integracyjnych jak również organizacja wydarzeń edukacyjnych, integracyjnych i kulturalnych

a) warsztaty powinny trwać min. 2 miesiące,

b) warsztaty muszą być zorganizowane na terenie Województwa Śląskiego,

c) oferta powinna zawierać program warsztatów,

d) w warsztatach powinno  uczestniczyć min. 20 procent obywateli Ukrainy,

e) w trakcie warsztatów każdy z uczestników powinien mieć  zapewnienie materiały niezbędne do udziału w warstwach,

f)  warsztaty, integracja winny mieć zapewnione tłumaczy,

g) zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego ( dotyczy warsztatów powyżej 8 h dziennie),
h) finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością,
i) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów;

j) wydarzenie o zasięgu regionalnym;

Dalsze informacje dostępne są w załączniku do Uchwały nr 1034/340/VI/2022:

https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-slaskiego-w-zakresie-integracji-spolecznej-oraz-wyrownywania-szans-rodzin-i-osob-przebywajacych-na-terenie-wojewodztwa-slaskiego-w-zwiazku-z-trwa.html