Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych nalata 2012-2013 – II edycja konkursu.

 
Adresatami konkursu są:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,poz. 1536, z późn. zm.), dalej UDPP;
 • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UDPP oraz Uchwałą Nr 137 Rady
Ministrów z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.
 
Zadania objęte konkursem:
Priorytetami konkursu są:
I. Edukacja osób starszych
II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową
III. Partycypacja społeczna osób starszych
IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne)
 
Przeznaczenie dotacji (cel dofinansowania):
Dotacja dotyczy realizacji zadań, które służą następującym obszarom działań:

 • zwiększenie i poprawa jakości oferty edukacyjnej dla osób starszych:
 • większa liczba słuchaczy, zwiększanie różnorodności tematycznej oferty edukacyjnej,
 • tworzenie ofert odpowiadających problemom osób pozostających w niekorzystnej sytuacji,
 • promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji,
 • tworzenie warunków dla rozwoju oferty edukacyjno-kulturalnej.
 • · tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej m.in. pogłębianie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych zachodzących wraz z wiekiem w ramach przygotowywania społeczeństwa do starości, szczególnie istotny jest rzeczywisty udział i zaangażowanie osób starszych w projektach inicjowanych przez osoby młode lub grupy osób w różnym wieku;
 • rozwój zróżnicowanych form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych, w życiu społecznym, udział osób starszych w kształtowaniu polityki publicznej;
 • zwiększenie dostępności, podniesienie jakości usług społecznych oraz wspieranie działań na rzecz samopomocy i samoorganizacji:
 • rozwój systemów wsparcia umożliwiających zaspokojenie specyficznych dla wieku podeszłego potrzeb w szczególności osobom starszym o ograniczonej samodzielności,
 • rozwój usług społecznych w sferze sportu, turystyki, rekreacji i kultury.

 
Zakres działań podlegających dofinansowaniu (koszty kwalifikowane):
Koszty są kwalifikowalne w przypadku, gdy są niezbędne do realizacji zadania, racjonalne
i efektywne oraz udokumentowane; muszą być przewidziane w budżecie zadania, zgodne
z wytycznymi określonymi w Regulaminie oraz odrębnymi przepisami powszechnie
obowiązującego prawa.
Przedmiotem dofinansowania mogą być koszty:

 • merytoryczne związane z uczestnictwem beneficjentów w zadaniach (w tym koszty wyposażenia związane z realizacją zadania);
 • obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, a także koszty wyposażenia związane z obsługą zadania łącznie do 20% wartości dotacji oraz obsługi finansowo-księgowej do 5% wartości dotacji;
 • związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (np. ulotki, foldery, plakaty, ogłoszenia w prasie lokalnej, itp.) do 5% wartości dotacji.

 
Termin realizacji zadań:
Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 kwietnia
do dnia 31 grudnia 2013 r.

W przypadku beneficjentów, którzy realizują zadania 2-letnie dofinansowane w I edycji
konkursu, termin realizacji zadania, którego dotyczy oferta składana w ramach niniejszego
konkursu, może przypadać nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu zakończenia
realizacji zadania dofinansowanego w I edycji konkursu. W przypadku tych beneficjentów,
zadanie w ramach niniejszego konkursu może być realizowane na podstawie umowy, która
zostanie zawarta po zakończeniu realizacji zadania dofinansowanego w I edycji konkursu
oraz po całkowitym rozliczeniu dotacji z I edycji konkursu.
 
Podmioty uprawnione:
Podmiotami uprawnionymi do korzystania z dotacji są:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz. 1536, z późn. zm.);
2) podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych orazo gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 • W przypadku organizacji, których oddziały terenowe posiadają osobowość prawną, oddziały te mogą wnioskować o dotację niezależnie od zarządu głównego.
 • W przypadku organizacji, których oddziały terenowe/okręgowe nie posiadają osobowościprawnej, oddziały te mogą składać oferty w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki centralnej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramachniniejszego konkursu, w imieniu tej jednostki.

 
Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu.
Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.
 
Wymagany wkład własny:
Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do
przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości zadania
(projektu). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.
 
Termin składania ofert: od 6 marca do 28 marca 2013 r.
 
Składanie ofert:
W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej
wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy
dołączyć wymagane załączniki. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej
www.asos2013.mpips.gov.pl Ofertę należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 28
marca 2013 r.
Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być
stale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 5 kwietnia 2013 r. (decyduje
data wpływu do MPiPS) na adres:
 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs Program ASOS 2013 II Edycja

 
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:
Każda oferta zostanie oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen
stworzona zostanie lista rankingowa. Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe
zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, w tym kryteria formalne,
merytoryczne, horyzontalne i strategiczne, z także warunki realizacji zadań zostały opisane w
dokumencie Regulamin otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 II edycja, który jest dostępny na
stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz
www.pożytek.gov.pl
 
Kontakt:
W przypadku pytań dotyczących Programu ASOS oraz konkursu ofert należy kierować je na
adres ASOS@mpips.gov.pl

 
Informacje szczegółowe na temat Programu ASOS będzie można uzyskać w terminie od
6 do 28 marca 2013 r. pod numerem telefonu (022) 661 18 37, w godzinach 9:00 – 15:00
od poniedziałku do piątku oraz pod linkiem:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,6101,konkurs-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lat.html

 
Terminy i kryteria stosowane przy ocenie ofert:
Wszystkie złożone za pośrednictwem Generatora we wskazanym terminie oferty zostaną
ocenione formalnie. Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej
również elementy weryfikacji formalnej.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu oceny formalnej i
merytorycznej ofert.
 
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz
www.pozytek.gov.pl