Na podstawie ogłoszenia Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 23.04.2024 r. o możliwości zgłaszania kandydatur do Rady Działalności Pożytku Publicznego, które zakończyło się dnia 8.05.2024 r., poniżej przedstawiamy Państwu kandydatury osób zakwalifikowanych do głosowania.  Głosowanie odbędzie się od 15.05.2024 do dnia 29.05.2024 r. Urna, do której mogą Państwo oddać swój głos, będzie dostępna w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych przy Placu Kościuszki 5 – II piętro.

Informujemy, że jedno zgłoszenie zostało odrzucone z przyczyn formalnych, ze względu na fakt, iż rekomendacje wyrażające poparcie dla kandydata nie zostały w sposób prawidłowy potwierdzone podpisami osób upoważnionych do reprezentowania tych organizacji.

Grzegorz Majewski

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Od 7 lat jestem pracownikiem KKS Czarni Sosnowiec i pełnię funkcję Dyrektora do spraw sportowych. Do moich obowiązków należy głównie organizacja zajęć sportowych na naszym obiekcie oraz sprawowanie nadzoru nad pracownikami klubu.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Uczestnicząc w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na propagowanie zdrowego trybu życia oraz rozwoju zainteresowań sportowych w szczególności dzieci i młodzieży.

Paweł Pełka

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Pełnię funkcje społeczne od roku 1998 jako członek Zarządu ds. szkolenia Klubu Żeglarskiego Zagłębie w Sosnowcu. Jestem Komandorem Klubu od 2006 roku do dziś, Wiceprezesem Śląskiego Związku Żeglarskiego od 2016 roku do dziś oraz Koordynatorem Regionalnym Ogólnopolskiego Programu Edukacji Żeglarskiej PolSailing dla dzieci od 2018 roku organizowanego przez Polski Związek Żeglarski przy wsparciu Ministerstwa Sportu na terenie miasta Sosnowca. Organizuję szkolenia, imprezy sportowe i edukacyjne, obozy dla dzieci i młodzieży.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Ścisła współpraca w zakresie nałożonym przez Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kierowanie się dobrem mieszkańców, organizacji pozarządowych, samorządem miejskim poprzez wyrażanie opinii, pomocy, współpracy z podmiotami, utrzymaniem standardów realizacji zadań publicznych.

Tomasz Kleszcz

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Od 4 lat jestem prezesem Klubu Sportowego działającego na rzecz dzieci i młodzieży. W tym roku po raz 3 wspólnie z zarządem zorganizowałem turniej piłkarski dla dzieci z klubów Sportowych z całej Polski. Celem mojej działalności jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie aktywnego sportowego spędzania czasu wolnego dzieci podczas wakacji i podczas roku szkolnego.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Uczestniczące w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego chciałbym zwrócić uwagę na problem szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Działając wspólnie z wszystkimi członkami rady chcę pomagać dzieciom oraz młodzieży w rozwoju zainteresowań sportowych.

Posiadam wiedzę co należy zmienić lub udoskonalić aby stworzyć lepsze warunki do pełnej integracji osób młodych na terenie miasta Sosnowca. Mam wiele pomysłów na projekty propagujące aktywność sportową w duchu zasad fair play.

Tomasz Ryrak

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Od 30 lat pracuję zawodowo z osobami niepełnosprawnymi, głównie intelektualnie. Przez 7 lat jako fizjoterapeuta a później jako kierownik WTZ przy Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu. Ponadto działam w społecznej radzie powiatowej ds. osób niepełnosprawnych w poprzedniej kadencji jako członek a następnie jako przewodniczący. Byłem organizatorem wielu imprez o charakterze integracyjnym środowiska osób niepełnosprawnych.

Współpracowałem z wieloma organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych na terenie miasta Sosnowca jak i poza Nim.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Poprzez 30 letnią pracę zawodowa w środowisku osób niepełnosprawnych, posiadam duże doświadczenie i praktykę w tej dziedzinie życia osób niepełnosprawnych. Znam również ich potrzeby do prawidłowego funkcjonowania w środowisku społecznym a także problemy i bariery w pełnej integracji z otaczającą ich rzeczywistością.

Posiadam wiedzę co należy zmienić lub udoskonalić aby stworzyć lepsze warunki do pełnej integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Sosnowca.

Roksana Rogala – Nowińska

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Roksana Rogala – Nowińska działa od 18 lat w dziedzinie kultury na terenie miasta Sosnowca. Pełni Funkcję prezesa w Stowarzyszeniu Twórców Sztuki „Passionis” oraz prezesa Fundacji „Passionis”. Działając
w III sektorze jest inicjatorką i organizatorką wielu projektów i przedsięwzięć artystyczno – kulturalnych. Świadczy również usługi artystyczne w postaci widowisk wokalno – tanecznych, koncertów, spektakli teatralnych oraz szeroko pojętej animacji dla dzieci oraz animacji czasu wolnego dla dorosłych. Prowadzi warsztaty dla Organizacji Pozarządowych oraz zajmuje się działalnością charytatywną. Współpracuje z Urzędem Miejskim w Sosnowcu z Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejska Biblioteką Publiczną oraz Instytucjami Kultury na terenie miasta Sosnowca.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Moją główną motywacja do pracy w Sosnowieckiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego jest szeroko rozumiany rozwój miasta Sosnowca. Z ogromną sumiennością i obiektywizmem będę wykonywała powierzone mi zadania, oraz z chęcią przedstawię swoje propozycje dotyczące możliwości integracji społeczności lokalnej oraz rozwoju kulturowego. Mam Mnóstwo pomysłów, na realizację działań przy współpracy z innymi członkami Rady Pożytku Publicznego. Mam nadzieję że będę miała możliwość przedstawienia swoich pomysłów członkom Rady.

Marcel Kotarski

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Już jakiś czas temu wraz z grupą przyjaciół wpadliśmy na pomysł stworzenia grupy, której cele będą ukierunkowane na młodzież. Naszym głównym zamiarem było zaangażowanie w życie Miasta Sosnowca i otwartość na nowe możliwości. Chcąc sformalizować swoją działalność oraz podjąć próby pozyskiwania na nią środków – założyliśmy stowarzyszenie pn. Time2Party. Stowarzyszenie zajmuje się zrzeszaniem i integracją ludzi o podobnych zainteresowaniach. Organizujemy imprezy kulturalne takie jak: koncerty lokalnych artystów, imprezy muzyczno – taneczne oraz sportowe (jak morsowanie). Ciągle się rozwijamy, szukamy nowych pomysłów rozwiązań i staramy się aby wachlarz naszych usług ciągle się poszerzał.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Jestem osobą o wszechstronnych zaineresowanych z głową pełną pomysłów, na realizację różnorodnych wydarzeń kulturalnych na terenie miasta Sosnowca. Poprzez pracę w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, chciałbym nawiązać nowe kontakty, zintegrować III sektor oraz móc działać wspólnie w dobrym interesie całej społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej.

Zuzanna Teper – Solarz

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Socjolożka z tytułem doktora, badaczka, ewaluatorka, edukatorka, innowatorka, specjalistka ds. projektów, współzałożycielka i wiceprezeska oraz fundraiserka Stowarzyszenia MOCnaMOC z Sosnowca od 2016. Szczególnie bliskie jest mi zagadnienie wspierania grup ze specjalnymi potrzebami z wykorzystaniem innowacji społecznych. Moje motto to słowa Skłodowskiej-Curie: Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć. Staram się zrozumieć problemy i potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, wykluczonych i dyskryminowanych, by lepiej wspierać ich dążenia do równości, by efektywnie włączać je w proces przemian i owocnie z nimi współpracować, ale także, by skutecznie przełamywać mity społeczne, by budować mosty pomiędzy różnymi światami społecznymi, byśmy mogli nawzajem czerpać ze swych często nieuświadomionych mocy. Jestem współautorką nagrodzonej innowacji społecznej pt. „Babcia i Dziadek z Klasą” realizowanej w ramach inkubatora „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia”. Nasz pomysł na wolontariackie zaangażowanie społeczności szkolnych w działania na rzecz osób starszych został przetestowany w Sosnowcu, a następnie dzięki wyróżnieniu grantodawcy upowszechniony w całym kraju. W 2020 zrealizowałam ze Stowarzyszeniem ze środków Programu FIO projekt „Międzypokoleniowa MotywAkcje”, w ramach którego z sukcesem wykorzystaliśmy nasz innowacyjny projekt integrując i aktywizując seniorów i młodzież z sosnowieckich Rad. Wspólnie zrealizowaliśmy 10 pomysłów promujących działania międzypokoleniowe pomagające przełamać wzajemne stereotypy oraz kształtować transpokoleniową wrażliwość. W zeszłe wakacje zrealizowaliśmy projekt „MIGAWKI POLSKO-UKRAIŃSKIE” z grupą Głuchych artystów i tłumaczy, by wspierać integrację niesłyszących uchodźców z Ukrainy w ramach wakacyjnego pleneru fotograficznego. We wrześniu 2023 roku pozyskałam dotację z Fundacji Biedronki na wspieranie ubogich osób starszych z naszego miasta. W ramach programu Karta Dobra mają oni możliwość realizowania co miesiąc darmowych zakupów w sieci sklepów Biedronka na kwotę 185 zł. W zeszłym roku, po ukończeniu Szkoły Fundraisingu FAOO otrzymałam dotację dla najlepszych absolwentów i w jej ramach utworzyłam charytatywny program PoMOCna Paczka, w ramach którego wspieramy samotne, schorowane i ubogie seniorki i seniorów z naszego miasta. We współpracy z lokalną społecznością, szkołami, klubami seniorów i biznesem zorganizowaliśmy już kilka akcji, w ramach których przekazujemy naszym Podopiecznym regularną pomoc w postaci artykułów spożywczych, mebli, sprzętów, ale też wolontariackiego wsparcia (np. w zakupach, sprzątaniu, wizytach u lekarzy). Więcej informacji o mojej działalności jako badaczki i społeczniczki znajdziecie na www.zoomna.pl oraz www.pomocnapaczka.pl.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

 

Troska o dobro społeczności lokalnej i poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta jest dla mnie priorytetem. Zdaję sobie jednak sprawę, że bez silnych i współpracujących ze sobą organizacji społecznych, bez odpowiedniego wykorzystania zasobów i potencjału, który się w nich kryje, realizacja tych zadań jest niezwykle trudna. Dlatego zależy mi na wzmacnianiu roli organizacji pozarządowych, a wiem, że dzięki uczestnictwu w pracach Rady będę mogła przyczynić się w tym obszarze do pozytywnych zmian. Mam nadzieję, że moje wieloletnie i wielosektorowe doświadczenie zawodowe, edukacyjne i społeczne okażą się wartościowe dla prac Rady Działalności Pożytku Publicznego. Jestem otwarta na współpracę z innymi członkami Rady, z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i mieszkańcami miasta, gdyż zgodnie z mottem mojego Stowarzyszenia: „Stawiamy na MOC współpracy, gdyż razem możemy zrobić więcej, działać lepiej i pomagać skuteczniej”.

Robert Staroń

Opis doświadczenia w działalności w III sektorze

Jestem założycielem stowarzyszenia ratowników wodnych, doświadczony latami pracy nad akwenami w różnych zakątkach świata. Obrałem sobie ratownictwo jako sposób na życie. Moim celem było stworzenie profesjonalnej organizacji, umożliwiającej łączenie pracy z podróżowaniem. Aby móc promować kulturę bałtyckiego ratownictwa i nieść pomoc na całym świecie, organizuje projekty umożliwiające zdobywanie doświadczenia w takich krajach jak USA, Bułgaria czy Kostaryka. Za punkt honoru postawiłem sobie, że nasze stowarzyszenie będzie jednym z najbardziej profesjonalnych podmiotów ratownictwa wodnego, który poprzez aktywne działania, codzienną pracę i edukację będzie walczyć z globalnym problemem utonięć – jednym z najczęstszych przyczyn śmierci w wyniku nieszczęśliwych wypadków.

Motywacja do uczestnictwa w pracach Rady oraz program działania

Dzięki pracy w stowarzyszeniu promuję profilaktykę i edukację społeczeństwa związaną z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą oraz z pierwszą pomocą. Poprzez moje uczestnictwo w pracach Rady, chciałbym rozpowszechniać wiedzę dotyczącą bezpiecznego wypoczynku nad akwenami wodnymi w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Karta Do Głosowania 2024 rok pdf