Serce wykonane z elementów polskiego ludowego wzoru kwiatowego

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Program zakłada dofinansowanie zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe;
  • koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkie koszty związane z realizacją zadania muszą być poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków, tj. w trakcie realizacji zadania. Koszty ponoszone z dofinansowania ze środków NCK mogą być poniesione wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru.

Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł.

Nabór wniosków trwa do 18 stycznia 2021 roku.

Wszelkie dodatkowe informacje i dokumenty dostępne są pod linkiem:

EtnoPolska 2021 – Dokumenty do pobrania

EtnoPolska 2021 – dodatkowe informacje

Logo programu EtnoPolska