money

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło program wsparcia finansowego dla klubów sportowych – „Program KLUB”. Na realizację Programu w 2016 roku przeznaczonych zostało aż 15 mln zł. Zadanie „Program KLUB” będzie realizowane poprzez dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizację obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego. Wymagany jest wkład własny na poziomie 10%. Wnioski o dofinansowanie na realizację zadania należy nadsyłać do dnia 15 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 Główne warunki realizacji:

 1. program może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 roku,
 2. dofinansowanie może być przeznaczone dla szkoleniowca (trenera, instruktora, nauczyciela wf), który prowadzi zajęcia sportowe w klubie wyłącznie z dziećmi i młodzieżą szkolną do 18 roku życia,
 3. stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca w programie wynosi 6000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego) – w obu wariantach wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców,
 4. kwota przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego lub organizacji obozu sportowego w dowolnej proporcji finansowej (którego uczestnikami mogą być wyłącznie dzieci i młodzież do 18 roku życia) wynosi 4000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego),
 5. 5) łączna kwota wnioskowanej dotacji w ramach Programu KLUB nie może przekroczyć 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję,
 6. kwota dotacji ze środków publicznych udzielanych wnioskodawcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku w naborze nie może przekroczyć kwoty 300 tys. zł (brutto) – do wniosku należy dołączyć stosowny bilans finansowy za ostatni rok obrachunkowy oraz sprawozdanie merytoryczne z działalności wnioskodawcy za rok poprzedzający złożenie wniosku,
 7. wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata (rejestracja w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu),
 8. wymagane jest przedstawienie informacji o ilości sekcji sportowych funkcjonujących w klubie,
 9. wymagane jest przedstawienie informacji o liczbie dzieci i młodzieży w klubie do18 roku życia w podziale na:
  • posiadających licencje zawodnicze polskich związków sportowych,
  • nie posiadających licencji,
  • będących członkami kadry narodowej,
  • wymagane jest przedstawienie informacji o udziale wnioskodawcy w systemie współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej zawierającej w szczególności liczbą punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
 10. w przypadku zaplanowania zakupu sprzętu sportowego, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia w załączniku nr 2a do wniosku specyfikacji kompletu sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia szkolenia sportowego.

KLUB

Szczegóły:
Ogłoszenie Ministra Sportu i Turystyki
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/1779,Ogloszenie-programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-poprzez-wspieranie-przedsiew.html