baner

KRS 0000069581
Cel szczegółowy 1%: Koło sosnowieckie Towarzystwa Pomocy im. św Brata Alberta


Jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim – w duchu Patrona, św. Brata Alberta. Prowadzimy streetworking, punkt porad socjalnych oraz wydawanie odzieży i żywności.
Zbieramy środki finansowe w celu utworzenia mieszkania chronionego dla osób wykluczonych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez
• zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,
• pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
• prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
• wydawanie żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości, leków,
• współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi,
• działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych,
• szkolenie pracowników i wolontariuszy.

Towarzystwo działa od 1981 roku. Jest pierwszą w Polsce organizacją pozarządową która zajęła się pomocą bezdomnym. Do 1989 r nosiło nazwę Towarzystwo Pomocy im. Adama Chmielowskiego. Zrzesza 2900 członków zorganizowanych w 66 kołach. Każde koło stara się zorganizować schronisko, kuchnię lub inną formę pomocy ludziom bezdomnym i ubogim.

“… każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało….”

Tę zasadę, która obowiązywała w przytuliskach organizowanych przez św. Brata Alberta, staramy się stosować i w naszych ośrodkach.

                   100 3208    100 3210