Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie – ze środków pochodzących z budżetu państwa – zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

 

 • Przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.
 • Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 1 marca 2022 roku.
 • Wymagany wkład własny na realizację zadania wynosi 5%. Jest to jeden z podstawowych wymogów formalnych.
 • Dofinansowaniem mogą być objęte mogą jedynie projekty organizowane na terenie Polski. Dofinansowanie nie obejmuje również wyjazdów na imprezy/zawody poza terenem Polski. Nie można również finansować z dotacji kosztów zagranicznych podróży.
 • Zadania realizowane w ramach konkursu:
 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim:

–    Aktywna wieś,

–    Organizator sportu w środowisku wiejskim,

 1. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych
  w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
 2. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Pełna treść Programu jest dostępna na stronie:

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2022-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich