images

Do 30 kwietnia mamy czas na złożenie zeznania podatkowego, tym samym wybranie organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1% podatku dochodowego z naszego zeznania podatkowego. Zaktualizowany wykaz organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymywania 1 % podatku dochodowego za 2015, został opublikowany na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego MRPiPS oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MRPiPS.

Na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, na koniec 2014 r. w KRS zarejestrowanych było 8 887 organizacji pożytku publicznego. Wśród nich dominowały podmioty posiadające formę prawną stowarzyszeń, fundacji, stowarzyszeń kultury fizycznej oraz kościelnych osób prawnych będących organizacjami pożytku publicznego. Na podstawie danych pozyskanych ze sprawozdań merytorycznych zamieszczanych na stronie ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego (www.pozytek.gov.pl) wynika, iż organizacje pożytku publicznego w 2014 r. najczęściej prowadziły działalność pożytku publicznego w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym (16,98%), edukacji (11,91%) oraz kultury fizycznej (10,91%). Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się sfery jakimi są promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą (0,07%) oraz upowszechnianie i obrona praw konsumentów (0,07%).

Na przestrzeni lat zarówno liczba podatników przekazujących 1% podatku od osób fizycznych, jak i kwota przekazywana w ramach 1% podatku dochodowego od osób fizycznych sukcesywnie wzrasta. Z „Informacji dotyczącej kwot 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przekazanych organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 r.” Ministerstwa Finansów wynika, iż w ubiegłym roku chęć przekazania 1 % zadeklarowało prawie 12 i pół miliona Polaków oraz przekazało łącznie 557,6 mln zł. To ponad 50 milionów złotych więcej niż w roku poprzednim.