– Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

Termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

Do 31 marca 2021 roku organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego ( na które składają się bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku. Sprawozdanie  w tym terminie podpisują wszyscy członkowie zarządu oraz osoby odpowiedzialne za księgowość w jednostce.

Back to top