Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sosnowcu

Nazwa:
Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
TJO.118
Ulica:
1-go Maja 21/23
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 19 91
Osoba reprezentująca:
Alina Wiązania
Cele organizacji:
  • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego,
  • emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
  • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
  • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni,
  • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi,
  • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację,
  • kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą