Wspólnota Radości Życia

Nazwa:
Wspólnota Radości Życia
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-10
Ulica:
1 Maja 31
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Krzysztof Maj
Cele organizacji:

Celami Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie działań zmierzających do organizacji wspólnoty religijnej – Kościoła Radości – oraz do rejestracji Kościoła jako osoby prawnej, w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie wspieranie Kościoła w jego bieżącym funkcjonowaniu oraz współpraca w realizacji wspólnych idei i celów.

2. Propagowanie idei wskazywanych przez Kościół Radości, a w szczególności idei zawartych w Trzech Zasadach, które brzmią:

1) Każdy człowiek ma prawo do czerpania pełni naturalnej radości z danego mu życia, pod warunkiem nie wyrządzania krzywdy innym

2) Każdy człowiek powinien dzielić się swoją radością życia z innymi i pomagać tym, którzy pomocy i wsparcia potrzebują.

3) Każdy człowiek powinien wspierać swoim potencjałem i działaniem społeczność, w której żyje, w celu jej rozwoju i przyjaznego kształtowania wspólnego środowiska życia.

3. Promowanie idei prawa jednostki do wolnego i radosnego istnienia, w równoczesnym poszanowaniu społecznych praw wspólnych.

4. Promowanie idei organizowania się lokalnych społeczności do aktywności w każdym zakresie, w tym: społecznym, politycznym, biznesowym, pomocowym.

5. Organizowanie lokalnych społeczności do wszelkich form aktywności, w tym m.in.: fizycznej, tanecznej, artystycznej, towarzyskiej, społecznej.

6. Prowadzenie i wsparcie działalności charytatywnej i pomocowej dla osób i społeczności z Polski iświata.

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Religia