Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” w Sosnowcu

Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
WKF.4123.26
Ulica:
ul. Wojska Polskiego 84
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Marcin Kucharski – Prezes
Cele organizacji:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe klubu szkół, dzielnicy i miasta oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
 2. Angażowanie wszystkich członków klubu do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
 3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania UKS Oręlta.
 4. Organizowanie zajęć sportowych dla członków klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
 5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowtnych.
 6. Organizowanie zajęć sportowych w hokeju na trawie, cheerleaders oraz innych dyscyplin sportowych.
 7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu.
 8. Promowanie wśród dzieci i młodzieży dyscyplin sportowych wchodzących w zakres działania Klubu.
 9. Organizowanie imprez sportowych, obozów i wycieczek rekreacyjnych.
 10. Gromadzenie i dysponowanie sprzętem sportowym i rekreacyjnym.
 11. Podejmowanie innych przedsięwzięć jakie okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności.
Sekcje sportowe:
Hokej na trawie, Cheerleaders
Teren działania:
Modrzejów
Typ działalności:
Sport