Uczniowski Klub Sportowy Judo „25”

Nazwa:
Uczniowski Klub Sportowy Judo „25”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
WKF.4123.28
Ulica:
Krasickiego 1
Kod pocztowy:
41-218
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
(32) 263-94-13
Osoba reprezentująca:
Bożena Strzałkowska – Limanówka
Cele organizacji:
 1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
 2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowywanych do wieku oraz sprawności fizycznej.
 3. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
 4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
 5. Organizowanie uczniów wszystkich szkół różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
 6. Stwarzanie możliwości wspólnego działania dzieciom i młodzieży z różnych środowisk, a w szczególności ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
 7. Organizowanie działań zmierzających do zapobiegania i przeciwdziałania społecznej marginalizacji dzieci, młodzieży, rodzin i grup dotkniętych problemem alkoholizmu, narkomanii oraz innych patologii.
 8. Działanie na rzecz kultury fizycznej i Sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki Zdrowotnej.
 9. Ochrona i promocja zdrowia poprzez profilaktykę i zapobieganie wadom postawy.
 10. Mobilizacja całego społeczeństwa do utrzymywania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej.
 11. Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pełnoletnich członków klubu wartości chrześcijańskich i etycznych m.in. takich jak: patriotyzm, solidarności, tolerancja, praca zespołowa, zasady „fair play” oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.
 12. Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży
 13. Prowadzenie działalności pożytku publicznego przez wykonywanie zadań w sposób społecznie pożyteczny.
 14. Promowanie i organizacja wolontariatu.
Sekcje sportowe:
Judo
Teren działania:
Klimontów
Typ działalności:
Sport