Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu

Nazwa:
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000455816
Numer ewidencyjny:
TJO.110
Ulica:
Jodłowa 1
Kod pocztowy:
41-208
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 12 59; 666 894 721; 505 709 546
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Liliana Byszewska
Cele organizacji:
  • troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych, a w szczególności:
  • tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzicom,
  • przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym; upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
  • ochrona dzieci przed patologią, wykluczeniem społecznym, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją oraz wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania i krzywdzenia dzieci,
  • pomoc dzieciom – ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych oraz ofiarom przestępstw,
  • inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
  • zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną, upowszechnianie prorodzinnego modelu opieki; łagodzenie skutków sieroctwa, podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej (instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem,
  • łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji,
  • wyrównywanie startu i szans życiowych dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
  • upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.
Typ działalności:
Pomoc społeczna