Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu

Nazwa:
Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000516589
Numer ewidencyjny:
309
Ulica:
Plac Kościuszki 5 (adres korespondencyjny: ul. Będzińska 39a/5, 41-205 Sosnowiec)
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
502 473 002
Osoba reprezentująca:
Magdalena Domańska
Cele organizacji:
 • udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych dzieciom, młodzieży i rodzinom
 • wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły lub placówki oraz udzielanie wsparcia merytorycznego i pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych nauczycielom, wychowawcom i specjalistom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej i socjoterapeutycznej
 • prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną, niedostosowaniem społecznym, marginalizacją, demoralizacją oraz uzależnieniem
 • tworzenie, prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju placówek wsparcia dziennego oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, socjoterapeutycznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom
 • tworzenie i prowadzenie młodzieżowych grup liderskich działających na terenie szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w społeczności lokalnej
 • wspieranie finansowe, rzeczowe osób, a w szczególności dzieci i młodzież i ich rodzin wymagających pomocy medycznej
 • fundowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży, pozostających w trudnych warunkach materialnych i życiowych
 • ochrona zdrowia oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej oraz kampanii społecznych
 • edukacja społeczno-prawna
 • organizacja i prowadzenie spotkań, szkoleń, kursów, seminariów, konferencji oraz różnych form kształcenia ogólnego i specjalistycznego
 • inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
 • rozwijanie międzynarodowej współpracy młodzieży
 • umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli
 • rozwijanie idei wolontariatu
 • inicjowanie i realizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowiskach lokalnych
 • działania na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • umacnianie partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną wszystkich szczebli
 • rozwijanie współpracy i standardów działania oraz umacnianie poczucia tożsamości środowiska organizacji pozarządowych
 • rozpoznawanie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi
 • rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży
 • organizacja imprez sportowych, kulturalnych, integracyjnych.