Stowarzyszenie Romów ROMANO – DROM

Nazwa:
Stowarzyszenie Romów ROMANO – DROM
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000512498
Numer ewidencyjny:
306
Ulica:
Gospodarcza 22B/36
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
729 349 549; 515 758 237
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Robert Rajski
Cele organizacji:

Stowarzyszenie prowadzi działalność statutowa na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz społeczności romskiej.

Cele stowarzyszenia:

 • dbałość o rozwój edukacji wśród społeczności romskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży romskiej
 • ochrona i promocja zdrowia oraz propagowanie kultury zdrowotnej wśród społeczności romskiej
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz turystyki
 • integracja społeczności romskiej w Rzeczpospolitej Polskiej
 • integracja Romów ze społeczeństwem większościowym
 • aktywizacja społeczna i obywatelska Romów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości
 • pomoc społeczna osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie ich szans oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • pielęgnowanie i pogłębianie wiedzy o własnej historii i tradycji oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego
 • promowanie idei integracji europejskiej
 • rozwój regionalny
 • promowanie tolerancji i wielokulturowości
 • zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji, ksenofobii ,rasizmu w szczególności poprzez ujawnianie aktów przemocy i mowy nienawiści
 • przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu
 • aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia oraz poszerzenie szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą pracy
 • aktywizacja środowiska kobiecego
 • obrona i popieranie wartości kulturowych, ekonomicznych i zawodowych swoich członków
 • ochrona dziedzictwa kulturowego Romów w Polsce
 • reprezentowanie społeczności romskiej w kontaktach z administracją publiczną
 • utrzymywanie kontaktów ze skupiskami Romów na świecie oraz współdziałanie z nimi w kierunku promowania pozytywnego wizerunku Polski i wizerunku Romów w Polsce.