Stowarzyszenie “RADOŚĆ I NADZIEJA”

Nazwa:
Stowarzyszenie “RADOŚĆ I NADZIEJA”
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000465577
Numer ewidencyjny:
294
Ulica:
Żeromskiego 4B
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Grażyna Smak
Cele organizacji:

 

 • Działalność w zakresie dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz kultu religijnego,
 • Działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska,
 • Niesienie pomocy osobom potrzebującym,
 • Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających integracji osób chorych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, w tym dzieci i młodzieży oraz dorosłych ze społeczeństwem,
 • Upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
 • Wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do osób chorych, niepełnosprawnych, ubogich, starszych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Propagowanie metod i technik usprawnienia i rehabilitacji,
 • Szerzenie profilaktyki zdrowotnej i ochrona zdrowia,
 • Promocja kultury, sztuki, kultury fizycznej, sportu i rekreacji, 10. Pomoc specjalistyczna i poradnictwo dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin,
 • Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, imigrantom i in., 12. Zrównywanie praw kobiet i mężczyzn,
 • Rozwijanie kontaktów i współpraca międzykulturowa.