STOWARZYSZENIE POMAGAMY SERCEM

STOWARZYSZENIE POMAGAMY SERCEM
Nazwa:
STOWARZYSZENIE POMAGAMY SERCEM
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000705925
Numer ewidencyjny:
361
Ulica:
Dekerta 6/16
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
606 403 328
Osoba reprezentująca:
Stanisław Cur
Cele organizacji:

1) WSPIERANIE LUDZI, POPRZEZ ZAPEWNIENIE IM MOŻLIWOŚCI SAMODZIELNEGO RADZENIA SOBIE W CODZIENNYM ŻYCIU, TAK BY BRALI WŁASNE SPRAWYW SWOJE RĘCE, WSPÓŁPRACOWALI I ORGANIZOWALI SIE;
2) TWORZENIE, PROMOCJA I REALIZACJA PROGRAMÓW MAJĄCYCH NA CELU POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB( W TYM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM);
3) ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH ORAZ REKREACYJNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, W
SZCZEGÓLNOŚCI Z RODZIN WIELOPROBLEMOWYCH;
4) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM;
5) DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA;
6) PODTRZYMYWANIE I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELEGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ;

7) PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY;
8) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODRCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; ROZWÓJ TECHNIKI, WYNALAZCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ, PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJA ZAWODOWA WSRÓD OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY LUB OSÓB ZAGROŻONYCH JEJ UTRATĄ;
9) DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I
WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI;
10) DZIAŁANIA W SFERZE ROZWOJU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA;
11) UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD
OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI;
12) DZIAŁALNOSC NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO;
13) WYSZUKIWANIE, WSPIERANIE I KSZTAŁTOWANIE LIDERÓW SPOŁECZNYCH, POLITYCZNYCH I GOSPODARCZYCH

Teren działania:
Sosnowiec
Typ działalności:
Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Prawa człowieka