Stowarzyszenie Palma Event

Nazwa:
Stowarzyszenie Palma Event
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-21
Ulica:
Stacyjna 24
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
517 517 239
Osoba reprezentująca:
Adrian Majcher
Cele organizacji:
  • Pomoc społeczna
  • działalnośc na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej 
  • działalność charytatywna
  • podtrzymywanie i upowrzechnianie tradycji narodowej
  • działalność na rzecz: mniejszośći narodowych i etnicznych, integracji cudzoziemców, ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, rónych praw kobiet imężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rozwoju gospodarczego, rozwoju techniki, rozwojuwspólnot i społecznośći lokalnych,nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki,wspieranie kultury fizycznej, ekologii i ochrony zwierząt, turystyki i krajoznastwa, porządku i bezpieczeństwa, obronności państwa,upowszechniania i ochrony wolności, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, kęsk żywiołowych, upowrzechniania i ochrony konsumentów, integracja europejska, promocji i organizacji wolontariatu, pomoc Polonii i Polakom za granicom, na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, promocja Rzeczpospolitej Polskiej za granicą, rodziny, macierzyństwa rodzicielstwa, praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  oraz rewitalizacja, organizacji pozarządowych
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Demokracja, Społeczeństwo, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Prawa człowieka, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Turystyka, Historia