Stowarzyszenie Obronne Pancernik

Stowarzyszenie Obronne Pancernik
Nazwa:
Stowarzyszenie Obronne Pancernik
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-01
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
511 970 640
Fax:
skrytka pocztowa nr 4
Osoba reprezentująca:
Bartosz Gromanowski
Cele organizacji:

Stowarzyszenie ma na celu:

1 Szkolenia z zakresu strzelectwa sportowego oraz bezpiecznego posługiwania się bronią palną.

2 Stworzenie ścieżki dydaktycznej dla gimnazjów i szkół średnich.

3 Propagowanie bezpiecznego stylu życia w tym zachowań w miejscach publicznych.

4 Szkolenia z walki wręcz oraz pomocy przedmedycznej.

5 Upowszechnianie dyscyplin sportu z dziedziny strzelectwa sportowego oraz integrowanie tegoż środowiska.

 1.  Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego swoich Członków;
 2.  Zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych, kultury fizycznej.
 3.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osoba w trudnej sytuacji życiowej.
 4.  Działalność charytatywna w tym pomoc osobą niepełnosprawnym.
 5. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 6. Turystyki i krajoznawstwa.
 7. Porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności.
 8. Obronności państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14.Upowszechnianie i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód.

15.Organizowanie  czasu  wolnego  dzieci  i  młodzieży  w  szczególności  w  oparciu  o  sport

strzelecki;

 1.  Promowanie  postaw  obywatelskich,  wśród  dorosłych,  a  także  dzieci  i  młodzieży,  ze

szczególnym uwzględnieniem.

 1.  Promocję  i  wspieranie  działań  przyczyniających  się  do  popularyzowania  sportów

towarzyszących dziedzinie strzelectwa sportowego, w tym także ekstremalnych, takich jak

na  przykład:  spadochroniarstwo,  paralotniarstwo,  bungee,  nurkowanie, wspinaczka, off-rodu,  

windsurfing, quady, paintball oraz szkoły przetrwania, Systemów walki wręcz.

 1.  Opiekę  nad  zabytkami  architektury  militarnej,  posiadającymi  wartość  historyczną  lub

naukową; inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości

historycznych i estetycznych zabytków, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie

lub odtworzenie ich części, oraz dokumentowanie tych działań;

 1. Inicjowanie  działań  mających  na  celu  zabezpieczenie  i  utrwalenie  substancji  zabytków

militarnych, zahamowanie procesów ich destrukcji oraz dokumentowanie tych działań;

 1. Podejmowanie  działań  mających  na  celu  rozpoznanie  historii  i  funkcji  zabytków

militarnych, ustalenie użytych do ich wykonania materiałów i zastosowanych technologii,

określenie  stanu  zachowania  tych  zabytków  oraz  opracowanie  diagnozy,  projektu  i

programu  prac  konserwatorskich,  a  jeżeli  istnieje  taka  potrzeba,  również  programu  prac

restauratorskich;

 1. Popularyzację, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii

i  tradycji  narodowych  oraz  obronności  Państwa  Polskiego  wśród  dzieci,  młodzieży  i

dorosłych,  podtrzymywania  tradycji  narodowej,  pielęgnowania  polskości  oraz  rozwoju

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;   

 1. Reprezentowanie lokalnych środowisk miłośników historii i tradycji formacji wojskowych,

na  sympozjach,  konferencjach  i  spotkaniach  rekonstrukcyjnych  na  arenie  krajowej  i

międzynarodowej;

 1. Prowadzenie  działalności  edukacyjnej  wśród  dzieci,  młodzieży  oraz  dorosłych  ze

szczególnym  uwzględnieniem  historii  wojskowości,  dziejów  Wojska  Polskiego,  zrywów

narodowowyzwoleńczych oraz obronności Państwa Polskiego;

 1. Czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy

o  historii,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  dziejów  Wojska  Polskiego  oraz  obronności

Państwa Polskiego.

 1. Organizowanie  rekonstrukcji  historycznych  z  wykorzystaniem  dopuszczonych  prawem

rodzajów broni;

 1. Promowanie  i  organizowanie  działań  o  charakterze  kolekcjonerskim  wśród  członków
Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Zdrowie, Sport