Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim – Amernia

Nazwa:
Stowarzyszenie o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim – Amernia
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-61
Ulica:
Lubelska 41/39
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Przedstawiciel – Łukasz Paśkiewicz
Cele organizacji:

Cel stowarzyszenia:

1. Działanie na rzecz strzelectwa, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni

2.Promowanie i organizowanie działań o charakterze kolekcjonerskim, w szczególności w zakresie militariów, w tym broni palnej, wśród członków Stowarzyszenia

3. Podnoszenie poziomu wyszkolenia praktyczno-teoretycznego swoich Członków. zwiększenie sprawności fizycznej i umiejętności technicznych

4. Propagowanie, inicjowanie oraz prowadzenie szkoleń w zakresie strzelectwa, w tym strzelectwa historycznego

5. Opieka nad zabytkami w szczególności architektury militarnej, posiadającymi wartość historyczną lub naukową, inicjowanie działań restauratorskich mających na celu wyeksponowanie wartości historycznych i estetycznych zabytków

6. Podejmowanie działań z zakresu rekonstrukcji historycznej

7. Popularyzacja, uczestnictwo, rozwój i organizacja działań w zakresie propagowania historii i tradycji narodowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, podtrzymywania tradycji regionalnej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

8. Czynny udział w życiu naukowym środowisk lokalnych dotyczącym propagowania wiedzy o historii

9. Organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem dopuszczonych prawem rodzajów broni

10. Pomoc charytatywna oraz wspieranie fundacji charytatywnych.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Sport