Stowarzyszenie Nowoczesny Sosnowiec

Nazwa:
Stowarzyszenie Nowoczesny Sosnowiec
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000522607
Numer ewidencyjny:
313
Ulica:
pl. Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
569 306 792, 601 960 280
Fax:
skrytka pocztowa nr 38
Osoba reprezentująca:
Witold Klepacz
Cele organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest:

 • budowa otwartego, opartego na wiedzy, społeczeństwa obywatelskiego poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy;
 • propagowanie samorządności;
 • wszechstronna edukacja na rzecz rozwoju demokracji, wspólnot i społeczności lokalnych;
 • szerzenie idei współdziałania z samorządem lokalnym, sektorem państwowym oraz politykami;
 • szerzenie idei współpracy miedzy samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami;
 • wspieranie inicjatyw dotyczących leczenia niepłodności i walki o potomstwo;
 • ułatwianie mieszkańcom kontaktów z instytucjami i organizacjami lokalnymi i krajowymi;
 • działanie na rzecz chorych i pokrzywdzonych;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji, zwłaszcza z powodu płci, narodowości, rasy, religii, orientacji seksualnej lub poglądów politycznych;
 • działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działanie na rzecz rozwoju kultury;
 • zwiększanie świadomości ekologicznej wśród obywateli;
 • promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki;
 • mobilizacja młodzieży do udziału w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym;
 • wspieranie organizacji dbających o dobro zwierząt bezdomnych i niechcianych;
 • promocja kreatywnych postaw w środowisku lokalnym oraz ich integracja i rozwój;
 • promocja regionu Zagłębia Dąbrowskiego i jego wartości historycznych;
 • ochrona środowiska
 • udzielanie darmowych porad prawnych.