Stowarzyszenie Kółko Graniaste

Nazwa:
Stowarzyszenie Kółko Graniaste
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-73
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
792 996 022
Osoba reprezentująca:
Prezes Zarządu – Rafał Imielski
Cele organizacji:

Cele Stowarzyszenia:

 1. Działanie na rzecz integracji i rozwoju dzieci, młodzieży i członków Stowarzyszenia;
 2. Kształtowanie racjonalnych zachowań społecznych wobec innych ludzi;
 3. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym kształtujących aktywność społeczną i umiejętność spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i członków Stowarzyszenia;
 4. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz dzieci, młodzieży i członków Stowarzyszenia;
 5. Wspieranie aktywności ruchowej i sportowej dzieci, młodzieży i członków Stowarzyszenia;
 6. Działalność wychowawczo – edukacyjna na rzecz dzieci, młodzieży i członków Stowarzyszenia oraz tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych i materiałów o charakterze edukacyjnym innowacyjnych co do formy;
 7. Pomoc w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań, samoświadomości, samoakceptacji i wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i członków Stowarzyszenia;
 8. Promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i członków Stowarzyszenia;
 9. Dbałość o ochronę dziedzictwa kulturowego;
 10. Promocja ekologii i ochrony środowiska naturalnego;
 11. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin;
 12. Ochrona i promocja zdrowia;
 13. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
 15. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
 16. Turystyka i krajoznawstwo;
 17. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
 18. Pomoc i organizacja wolontariatu.
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko, Sport, Turystyka, Historia, Społeczeństwo, Rynek pracy, Przedsiębiorczość, Rozwój człowieka, Prawa człowieka