Stowarzyszenie “Aktywni Rodzice”

Nazwa:
Stowarzyszenie “Aktywni Rodzice”
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-13
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
667-709-936
Fax:
skrytka pocztowa nr 33
Osoba reprezentująca:
Marta Barcik
Cele organizacji:

Cele Stowarzyszenie to realizowanie zadań w zakresie:

 1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 1. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 2. działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działania na rzecz integracji cudzoziemców;
 1. ochrony promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905);
 2. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
 3. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez Pracy i zagrożonych zwolnieniem z Pracy;
 4. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 6. działalności wymagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 7. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 8. działalności wspomagającej rozwój wspólnot społeczności lokalnych
 9. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 10. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 11. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 12. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;
 14. turystyki i krajoznawstwa;
 15. porządku i bezpieczeństwa publicznego
 16. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 17. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 18. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 19. ratownictwa i ochrony ludzkości;
 20. pomocy ofiarom, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 21. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 22. działalności na rzecz integracji europejskich oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 23. promocji i organizacji wolontariatu;
 24. pomocy polonii i Polakom za granicą;
 25. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 26. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 27. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 28. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 29. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym punktem 1-32
Teren działania:
województwo śląskie