Sosnowieckie Koło Europa-Demokracja-Esperanto przy oddziale Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto

Nazwa:
Sosnowieckie Koło Europa-Demokracja-Esperanto przy oddziale Polskiego Stowarzyszenia Europa-Demokracja-Esperanto
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000395799
Numer ewidencyjny:
TJO.03
Ulica:
Plac Kościuszki 5,
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Leszek Wolski
Cele organizacji:
  • popularyzacja kultury międzynarodowego języka esperanto, osiągnięć ruchu na rzecz jego wdrożenia oraz samego języka esperanto jako środka niedyskryminacyjnej, międzykulturowej komunikacji językowej – fundamentalny cel stowarzyszenia;
  • działanie na rzecz integracji europejskiej w dziedzinie kultury , nauki i oświaty oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, wspieranie ambitnej i wartościowej działalności artystycznej;
  • upowszechnianie wiedzy w zakresie międzynarodowej, komunikacji językowej, interlingwistyki i wspieranie badań oraz opracowań w tym zakresie;
  • budowanie wśród członków i propagowanie na zewnątrz świadomości patriotycznej i internacjonalistycznej opartej na zrozumieniu i poszanowaniu innych kultur etnicznych, języków i narodów;
  • działanie na rzecz ułatwienia duchowych i materialnych relacji oraz kontaktów między ludźmi, niezależnie od ich narodowości i rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych, a także niezależnie od używanego języka;
  • upowszechnienie wiedzy o postaci i dorobku Ludwika Zamenhofa;
  • podejmowanie działań na rzecz nauczania w szkołach esperanto, jako pomocniczego języka międzynarodowego;
  • promowanie obiegu wyrobów kultury;
  • współdziałanie z podobymi organizacjami esperanckimi i przystąpienie do federacji krajowych oraz zagranicznych EDE.