Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. A Janowskiego w Sosnowcu

Nazwa:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. A Janowskiego w Sosnowcu
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000010950
Numer ewidencyjny:
404
Ulica:
3 Maja 11
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
32 266 23 61
Strona internetowa:
Osoba reprezentująca:
Sebastian Tomala
Cele organizacji:
 • działalność w zakresie kultury fizycznej, kultury, oświaty i ochrony środowiska, krzewienia turystyki i krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, szczególnie w postaci wędrownictwa indywidualnego i grupowego,organizacji rajdów, złazów, zlotów, spływów, rejsów oraz kolonii i obozów,
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym poprzez współdziałanie z towarzystwami i organizacjami skupiającymi i opiekującym się Polakami oraz dziedzictwem kultury polskiej za granicą,
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa, ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody, upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, szczególnie poprzez
 • opiekę nad miejscami pamięci narodowej i organizację imprez turystycznych związanych z poznawaniem historii oręża polskiego, a także popierania wszelkich form wypoczynku służącego rozwojowi sprawności i kultury fizycznej, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności charytatywnej, działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, ochrony i promocji zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, porządku i bezpieczeństwa publicznego,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
 • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalności na rzecz organizacji pozarządowych
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Środowisko, Sport, Turystyka