KU PAMIĘCI

Nazwa:
KU PAMIĘCI
Status organizacji:
aktywna
Numer ewidencyjny:
SZ-38
Ulica:
UL. PLAC TADEUSZA KOŚCIUSZKI 5 /-
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
SOSNOWIEC
Telefon:
512 124 998
Fax:
skrytka pocztowa nr 77
Osoba reprezentująca:
Joanna Sześciak
Cele organizacji:

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. Dbanie o dziedzictwo kultury miasta i regionu, a w szczególności ochrona zabytkowych nagrobków na sosnowieckich cmentarzach oraz innych nieruchomych dóbr kultury o charakterze sakralno-historycznym;
b. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
c. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa;
d. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
e. Działalność charytatywna;
f. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
g. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
h. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców;
i. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
j. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
k. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
l. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
m. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
n. Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
o. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
p. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
q. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;
r. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
s. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
t. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
u. Turystyka i krajoznawstwo;
v. Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
w. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
x. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
y. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
z. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
aa. Promocja i organizacja wolontariatu;
bb. Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
cc. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
dd. Działalność na rzecz weteranów;
ee. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
ff. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
gg. Rewitalizacja;
hh. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymiotnych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Kultura i sztuka, Religia, Historia, Społeczeństwo