FUNDACJA “WSPÓLNIEMOŻEMYWIĘCEJ”

Nazwa:
FUNDACJA “WSPÓLNIEMOŻEMYWIĘCEJ”
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
001076244
Numer ewidencyjny:
133/F
Ulica:
Emilii Plater 3
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Piotr Dela – Prezes Zarządu
Cele organizacji:

Celem Fundacji jest:

 1. Wyrównywanie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez niesienie pomocy charytatywnej ubogim;
 2. Wsparci osób ubogich w zakresie materialnym (dostarczenie odzieży, obuwia i środków higieny osobistej) oraz żywieniowym (artykuły spożywcze, ciepłe posiłki);
 3. Asymilacja osób ubogich i bezdomnych do społeczeństwa;
 4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezdomnych i ubogich poprzez pomoc i wsparcie w przystosowaniu do pełnienia ról społecznych;
 5. Niesienie pomocy rzeczowej kobietom i dzieciom przebywającym w Domu Samotnej Matki;
 6. Niesienie pomocy rzeczowej osobom przebywającym w Hospicjach;
 7. Niesienie różnorodnych form pomocy osobom wykluczonym społecznie, odrzuconym i zaniedbanym, w tym opieka nad zwierzętami takich osób;
 8. Niesienie różnorodnych form pomocy rodzinom, a w szczególności dzieciom, młodzieży, osobom niepełnosprawnym, osobom wywodzącym się z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ubóstwem, problemem przemocy w rodzinie;
 9. Wspieranie pojedynczych osób oraz grup społecznych w rozwoju intelektualnym, zawodowym, kulturalnym, sportowym i zdrowotnym;
 10. Integracja, aktywizacja i readaptacja zawodowa, społeczna oraz kulturowa, osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy;
 11. Wspieranie i organizowanie działań związanych z opieką socjalną nad osobami samotnymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi;
 12. Pomoc i programy na rzecz dzieci i młodzieży wywodzącym się z rodzin dotkniętych alkoholizmem, ubóstwem, problemem przemocy w rodzinie;
 13. Niesienie pomocy materialnej rodzinom dysfunkcyjnym;
 14. Niesienie pomocy zwierzętom skrzywdzonym i porzuconym;
 15. Wspieranie działań w zakresie zwalczania zjawiska bezdomności zwierząt;
 16. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym służącym zwierzętom bezdomnym.
Typ działalności:
Pomoc społeczna