Fundacja Społeczna ŚWIAT ZALEŻY OD CIEBIE

Nazwa:
Fundacja Społeczna ŚWIAT ZALEŻY OD CIEBIE
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000963692
Numer ewidencyjny:
117/F
Ulica:
Limbowa 7
Kod pocztowy:
41-215
Miasto:
Sosnowiec
Osoba reprezentująca:
Beniamin Kaczmarczyk
Cele organizacji:

CELAMI FUNDACJI SĄ:
1. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY;
2. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB.
3. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.
4. PROMOCJA ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY.
5. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
6. DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
7. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
8. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM.
9. PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY.
10. AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH.
11. WSPIERANIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH.
12. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.
13. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB
ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
14. PROMOWANIE I ORGANIZACJA WOLONTARIATU.
15. DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO.
16. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.
17. PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.
18.UPOWSZECHNIANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT WSPOMAGAJĄCYCH
REHABILITACJĘ I LECZENIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, CHORYCH, STARSZYCH, SAMOTNYCH, ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM.
19. UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I EDUKACJA W OBSZARACH EKOLOGII, W TYM EKOLOGICZNYCH UPRAW I EKOLOGICZNEGO CHOWU ZWIERZĄT.
20. PROMOWANIE PROEKOLOGICZNYCH ZACHOWAŃ W ŻYCIU CODZIENNYM CZŁOWIEKA
21. WSPIERANIE ROZWOJU I KONTYNUACJI TRADYCJI I ZAWODÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
ŚRODOWISKA I OCHRONĄ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
22. PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ZMIAN KLIMATU I PRZECIWDZIAŁANIE TYM ZMIANOM.
23. PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE OSZCZĘDZANIA JEDZENIA,
ZAPOBIEGANIA NISZCZENIU JEDZENIA, ZMNIEJSZENIA KONSUMPCJI.
24. PROMOWANIE PROEKOLOGICZNYCH ZACHOWAŃ W ŻYCIU CODZIENNYM CZŁOWIEKA.
TWORZENIE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TRADYCYJNEGO, RODZINNEGO, LOKALNEGO I EKOLOGICZNEGO ROLNICTWA ORAZ EKO I AGROTURYSTYKI.
25. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W TYM SENIORÓW.

Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Kultura i sztuka, Zdrowie, Pomoc społeczna, Środowisko