Fundacja Passionis

Nazwa:
Fundacja Passionis
Status organizacji:
aktywna
Kategoria:
KRS:
0000648224
Numer ewidencyjny:
73/F
Ulica:
Plac Kościuszki 5
Kod pocztowy:
41-205
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
882 008 423
Fax:
skrytka pocztowa nr 62
Osoba reprezentująca:
Roksana Rogala
Cele organizacji:

1.PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DOBROCZYNNEJ
2.SZEROKIE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DO PROPAGOWANIA KORZYSTNYCH POSTAW I ZJAWISK SPOŁECZNYCH
3.PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ BADAWCZYCH NA POLU KULTURY I OBYCZAJOWOŚCI
4.DZIAŁANIA EDUKACYJNE,WYCHOWAWCZE;NAUKOWE I TURYSTYCZNE
5.PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ
6.PROWADZENIE I WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ NA POLU SZEROKO POJĘTEJ KULTURY I SZTUKI
7.DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH ZAINTERESOWANYCH PROFILEM DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
8. UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWTAELSKICH,A TAKŻE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ DEMOKRACJI
9.SZEROKIE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU DO PROPAGOWANIA KORZYSTNYCH POSTAW I ZJAWISK SPOŁECZNYCH
10. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ BADAWCZYCH NA POLU KULTURY I OBYCZAJOWOŚCI
11.WSPIERANIE I PROMOCJA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MAJĄCYCH NA CELU USPRAWNIENIE I ROZWÓJ KOMUNIKACJII MIĘDZYLUDZKIEJ
12.PROMOWANIE KULTURY I SZTUK WIZUALNYCH
13. TWORZENIE WARUNKÓW ROZWOJU DLA TWÓRCZOŚCI MŁODEGO POKOLENIA
14.WSPIERANIE I POPULARYZOWANIE KULTURY POLSKIEJ I WIEDZY O NIEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ 15.ORGANIZOWANIE WYDARZEŃ KULTURALNYCH
16. WSPIERANIE INICJATYW EDYKACYJNYCH ORAZ PROSPOŁECZNYCH
17.WSPIERANIE INICJATYW LOKALNYCH SŁUŻĄCYCH POWSTAWANIU KULTURY I SZTUKI
18.PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
19.DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ GRUP DEFAWORYZOWANYCH, W TYM:SENIORÓW,NIEPEŁNOSPRAWNYCH, BEZROBOTNYCH I SAMOTNYCH MATEK
20. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ EDUKACJI PROZDROWOTNEJ, PROMOCJA ZDROWIA I ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA
21. PRZECIWDZIAŁANIE PATLOGIOM SPOŁECZNYM
22. DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI OBYWATELSKIEJ I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
23. WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ POKONYWANIA BARIER I INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
24. POPULARYZACJA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA
25. PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU
26. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Teren działania:
województwo śląskie
Typ działalności:
Edukacja, Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka