Fundacja “Dr Clown” Region Zagłębie i Jura

Nazwa:
Fundacja “Dr Clown” Region Zagłębie i Jura
Status organizacji:
aktywna
KRS:
0000024181
Numer ewidencyjny:
TJO.307
Ulica:
Prusa 53
Kod pocztowy:
41-200
Miasto:
Sosnowiec
Telefon:
793 040 183
Osoba reprezentująca:
Karina Wojtusiak
Cele organizacji:

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym i niedołężnym, w szczególności: dzieciom nieuleczalnie i przewlekle chorym poprzez następujące działania:

 1. Wizyty i odwiedziny specjalnie przeszkolonych oraz odpowiednio przygotowanych osób, przebranych w kolorowe stroje, w miejscach gdzie dzieci i inne osoby chore przebywają czasowo lub na stałe, czyli w: szpitalach, klinikach, hospicjach, domach dziecka, szkołach szpitalnych oraz domach opieki społecznej, w lokalach prywatnych.
 2. Zbieranie informacji na temat osób chorych, niepełnosprawnych i niedołężnych w celu udzielenia im pomocy finansowej bądź rzeczowej.
 3. Udzielanie pomocy finansowej bądź rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom, powołanym do leczenia bądź opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi.
 4. Udzielenie pomocy finansowej bądź rzeczowej instytucjom, powołanym do nauczania i opiekowania się osobami chorymi, niepełnosprawnymi i niedołężnymi: czyli szkołom specjalnym i szpitalom.
 5. Współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobnymi celami.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działania w sferze zadań publicznych w zakresie:

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • działalności charytatywnej,
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej,
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 • turystyki i krajoznawstwa,
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • promocji i organizacji wolontariatu,
 • pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 • promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
 • działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
OPP:
OPP
Teren działania:
Cały kraj
Typ działalności:
Edukacja, Zdrowie, Pomoc społeczna, Społeczeństwo, Rozwój człowieka, Prawa człowieka